«مهمانی»

 طلوع می کند آن آفتاب پنهانی ****ز سمت مشرغ جغرافیای عرفانی

                                                                                           دوباره پلک دلم میپردنشانه چیست****شنیدهام که می آید کسی به مهمانی

کسی که سبز تر است از هزار بار بهار****کسی شگفت،کسی آن چنان که می دانی

کسی که نقطه ی آغاز هر چه پرواز است****تویی که در سفر عشق خط پایانی

تویی بهانه ی آن ابر که می گرید****بیا که صاف شود اینهاوی بارانی

 تو از حوالی اقلیم هر کجا آباد****بیا که می رود این شهر رو به ویرانی                                                                                                       کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق****بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی

/ 0 نظر / 34 بازدید