دیدگاه یهودیان، مسیحیان وزرتشتیان در مورد منجی چیست؟

برخلاف گمان برخی،که باور به منجی را برخاسته از پندارهای زخم دیدگان بشری دانسته اند،این باور،اعتقادی سترگ است که ریشه در امید بخشی های پیامبران الهی (علیهم السلام )و اندیشوران بزرگ تاریخ دارد.

برخی از نویسندگان معاصر از این باور با عنوان فوتوریسم یاد کرده ،و نوشته اند:

(( فوتوریسم ،یعنی اعتقاد به دوره آخرالزمان و انتظار ظهور منجی غیبی و مصلح جهانی و بزرگ،از جمله مسائلی است که در اصول عقاید ما ،جای مهمی را در بر گرفته است. فوتوریسم عقیده ای است که در کیش های آسمانی : زوراستریانیسم     (مذهب زرتشت )و جودائیسم(مذهب یهود) و سه مذهب عمده مسیحیت : در آکاتولیک،پروتستان،ارتدوکس و به طور کلی در میان مدعیان نبوت به مثابه یک اصل مسلم قبول شده و همگی به اتفاق بشارت ظهورهمچو مصلحی را داده اند... )) 1

براساس تحقیقات پژوهشگران ،این عقیده درطول زندگی انسان هاپیوسته در میان همه ملت هاو ادیان بزرگ وجودداشته اند،وحتی اقوام گوناگون جهان چون اسلاوها،ژرمن ها،اسن ها وا سلت ها نیز معتقدند که سرانجام باید پیشوایی در آخرالزمان ظهورکرده، بی عدالتی ها را ازبین برده، حکومت واحد جهانی تشکیل داده ودر بین مردم بر اساس عدالت وانصاف داوری کند

گفتنی است که هر دین ومذهبی چون خود را صاحب حق می داند ، مصلح را نیزازبزرگان دین خود معرفی می کند لذا در کتاب

های خودنام ها والقاب مختلفی برای منجی ذکر کرده اند ، مثلا :

درمکتب اسلام : حجت ابن الحسن، مهدی ، قائم المنتظر،

درمذهب یهود: سرور میکائلی،عزیز،منحاس ،ماشیح؛

درمذهب مسیحیت: مهمید آخر، مسیح ،پسرانسان ؛

در مکتب هندوها: ویشنو،منصور، فرخنده؛

درمکتب بودا: مایتریا، بودای پنجم .

  1. مصلح جهانی ومهدی موعود (علیه السلام ) از دیدگاه اهل سنت ،ص55      

 منجی از دیدگاه یهود

الف) کتاب دانیال پیغمبر :

دراین کتاب آمده چنین آمده است:

(1)   درآن وقت سرور بزرگ میکائلی که از جانب پسران قومت قائم است خواهد آمد ایستاد وزمان تنگنایی که از بودن طوایف تا به این زمان نبوده است واقع خواهد شد و در آن زمان قوم توهر کسی را که در کتاب مکتوب شده است نجات خواهد داد .

(2)   واز خوابندگان در خاک زمین بسیاری بیدارخواهد شد بعضی جهت حیات ابدی و بعضی ازبرای شرمساری وحقارت ابدی(3)........1

 ب)بشارت ظهوردر کتاب اشیای نبی:

دربخشی از این کتاب،قریب ا لوقوع بودن تحقق عدالت خویش را وعده می دهد و مومنان رابه اجرای عدالت فرا می خواند ومی گوید: انصاف را نگاه بدارید.عدالت را جاری کنید زیرا آمدن نجات من و منکشف شدن عد الت من نزدیک است.2

ج) بشارت ظهور در کتاب حیقوق نبی:

اگرچه تاخیر نماید، برایش منتظرباش . زیرا البته خواهد آمد ودرنگ نخواهد کرد ....، بلکه جمیع امتها را نزد خود جمع می کند.3

د) کتاب اشعیای پیامبر:

(1) ونهالی ازتنه یشی برامده شاخه از ریشه هایش قد خواهد کشید(2) وروح خدا که روح حکمت و فطانت وروح مشورت وجبروت و روح علم و خشیت از خداوند است بر ان خواهد آرامید(3) و او در خشیت خداوند تیز هوش

گردانیده موافق منظور نظرش حکم ومطا بق مسموع گوش هایش تنبیه نخواهد فرمود (4) بلکه ذلیلان را به عد الت

حکم وبرای مسکینان زمین به راستی تنبیه خواهد نمود وزمین را به عصای دهانش به روح لبها یش شریر را خواهد

کشت (5)............4

1.کتاب مقدس ، تر جمه فاضل خان همدانی ،کتاب دانیال ،ص1567،فصل دوازدهم بند های 31

2. کتاب مقدس ،کتاب اشیای نبی ،باب 59

3. کتاب حیقوق نبی ،فصل 2،بند 3

4.همان ، کتاب اشیای نبی ،ص1220،فصل یازده،بند 101.

 

 منجی از نگاه مسیحیان

 در آیین مسیحیت ،وکتاب های مقدس این آیین نیز بشارت های بیشتر وروشن تری ،درباره موعود آخر الزمان ، رسیده است .وعلت آن ،نزدیکتر بودن زمان ان پیامبر الهی به عصر زندگی حضرت مهدی (علیه السلام ) است.

 

در انجیل وملحقات آن(عهد عتیق) نیزعنوان (( پسرانسان ))  هشتاد مرتبه ذکرشده است .مستر هاکس امریکایی در کتاب قاموس ماده پسر انسان می گوید : واژه فرزند انسان در اناجیل و ملحقات انها جمعا هشتاد بار به کار رفته است

که فقط سی مورد آن قابل تطبیق با حضرت عیسی (علیه السلام ) است و پنجاه مورد دیگر ازنجات دهنده ای سخن می گوید

که در آخر الزمان وپایان روزگار ظهور خواهد کرد وحضرت عیسی (علیه السلام ) نیز با او خواهد آمد. 1

 در اینجا به چند کتاب که در آنها بشارت ها و اشارهایی درباره ظهور منجی در آخر الزمان آمده است اشاره می کنیم:

 الف) انجیل متی

(31)وچون فرزند انسان در جلال  خود خواهد آمد با جمیع ملائکه مقد سه بر کرسی بزرگی خود قرار خواهد گرفت (32) همه قبایل نزد وی جمع خواهند گشت و آن ها را ازهمدیگر جدا خواهند نمود چنان که شبانی میش ها را ازبزها جدا نماید(33)....2

ب)انجیل لوقا

(35) پس بایست که بسته باشد کمرهای شما و افروخته باشد چراغ شما (36) وخود باشید مانند آن کسانی که انتظار می کشند آقای خود را که کی از عروسی بازآید که چون آید و در زند دفتعاً در را گشاید (37) خوشا حال آن نوکران که چون آقا آید بیدار یابد آنها را ومن به شما می  گویم که به درستی که کمر خود را بسته آنها را نشانید و نزدشان آمده آنها را خدمت خواهد نمود.3

 ج)انجیل مرقس :

 (32) وبرحقیقت ان روز و آن ساعت سوای پدر، نه ملائکه آسمان ونه فرزند هیچکس مطلع نیست (33)احتیاط نمایید که با حذر باشید ودعا نمایید، زیرا ازهنگام رسیدن آن مطلع نیستید (34) چنانچه شخصی به سفر عیدی رفته وخانه خود را گذاشته و ملازمان خود را قدرت داده وهر کس را به شغل خاص مقرر فرموده ودربان به بیدار بودن امر  فرمود (35) پس بیدارباشیدازآن جاکه نمی دانید که بزرگ خانه چه وقت خواهد آمد در شام یا نصف شب یا وقت بانگ خروس یا صبح (36) مبادا ناگاه که آمد شما را در خواب یابد(37) وآن چه من به شما گویم به همه می گویم بیدار باشید. 4

د) انجیل یوحنا :

(26) زیرا که چنانچه پدردرذات خود زندگانی دارد به پسر نیز داده است که اودر ذات خود زندگانی داشته باشد(27) وقدرت به او داده است که هم حکمرانی بکند به علت آن که فرزند انسان است.  5

1 .  قاموس کتاب مقدس ، ماده پسر انسان ،ص219 ؛ اوخواهد آمد ص100.

2 . کتاب مقدس ،انجیل متی ،باب بیست پنجم ، ص60،بندهای 3331.

3­­­­  . همان، انجیل لوقا،ص154،باب دوازدهم، بندهای3735.

 4.  همان، انجیل مرقس ،باب سیزدم ،بند های 3732.

5 .  همان ،انجیل یوحنا، باب پنجم، بند های 2826.

منجی از دیدگاه زرتشتیان :

درکتاب معروف زرتشتیان به نام (( زند ))  بعد ازان که سخن از مقا بله و مبارزه ابدی بین ایزدان واهریمنان به میان می آورد ، می گوید: (( دراین هنگام فتح وپیروزی ونصرت از ناحیه ایزدان واقع می شود وبعد ازنصرت ویاری ایزدان ونابودی نسل اهریمنان عالم به سعادت اصلی خود می رسد وفرزندان آدم برکرسی سعادت وبرکت خواهند نشست ))  1

جاماسب در کتاب ((جا ما سبنامه )) اززرتشت نقل کرده است : (( مردی از سرزمین تازیان از ذریه هاشم خروج خواهدکرد ، اومردی بزرگ سر، با جسمی عظیم ،ساقی طولانی ،بر دین جدش و با لشکری فراوان روبه ایران خواهد نمود، زمین را آباد کرده آن را پرازعدل و داد خواهد نمود)). 2

در همان کتاب بعد از بشارت به نبوت رسول اکرم (صلی الله علیه و ا له) می گوید :

واز ذریه دختر آن پیامبر که به (خورشید عالم و شاه زمان ) معروف است، مردی به خلافت خواهد رسید که در دنیا به حکم یزدان حکم خواهد نمود،اوآخرین خلیفه آن پیامبر دروسط عالم یعنی مکه است ،و دولتش تا روز قیامت دوام خواهد داشت....3

در کتاب(( زند بهمن یسن )) شرح کتاب اوستا کلام جاماسب  را ازقول استادش زردشت این چنین نقل می کند :

    (( قبل از ظهورسوشیانس، خلف وعده ،دروغ،بی دینی وبی بند باری در عالم گسترش می یابد ، مردم ازخداوند دور شده وظلم       وفسادعالم را فرا می گیرد.این امور،احوال عالم را دگرگون کرده و زمینه را برای ظهور منجی جهانی فراهم            آوردوعلائمی که هنگام ظهور اتفاق می افتد عبارت است از حادثه عجیب و غریبی در آسمان ظاهر می شودکه دلالت بر آمدن ((خردشهر ایزد )) دارد.ملائکه از طرف مشرق و مغرب به اذن او فرستاده می شوند تا خبرها واعلان ها را به عالم برسانند..))4

1. موعود شناسی وپاسخ به شبهات ص108 ، به نقل از بشا رت العهدین ،ص237و238؛بشاره الظهور،ص34.

 2. بشا رت العهدین،ص243و244

3. بشا رت العهدین،ص273،؛بشاره الظهور،ص20

4.جاماسب نامه،ص25

دیگر ادیان شرقی پیرامون ظهور مصلح جهانی چه عقیده ای دارند؟

منجی از دیدگاه هندوها

درکتاب (( اوپا نیشاد )) که یکی از کتاب های معتبر وازمنابع هندوها به شمار می رود، بشارت به ظهور نجات بخش چنین آمده است:   (( این مظهر ویشنو ( مظهر دهم ) در انقضای کلی یا عصر آهن، سوار براسب سفیدی،در حالی که شمشیر برهنه درخشانی به صورت ستاره دنباله دار در دست دارد ظاهر می شود،شریران راتماما هلاک می سازد ،وآفرینش را ازنو تجدید، و پاکی را رجعت خواهد داد.............. این مظهر دهم در انقضای عالم ظهور خواهد کرد ))1

در کتاب (( باسک )) که از کتاب های مقدس هندوهاست،بشارت به منجی این گونه آمده است :

(( دوره دنیا تمام شود به پادشاهی عادلی در آخر الزمان ،که پیشوای ملائکه وپریان وآدمیان باشد ، و حق و راستی با او باشد،و آنچه در  دریا و زمین ها پنهان شده باشد همه را بدست آورد،و از آسمان ها و زمین وآنچه باشد خبر دهد،و از او بزرگتر کسی به دنیا نیامده ))2  

(( چون مدت روز تمام شود، دنیای کهنه نو و زنده گردد، و صاحب ملک تازه پیدا شود از فرزندان دو پیشوای جهان که یکی      ((ناموس آخر الزمان )) و دیگری(( صدیق اکبر)) یعنی وصی بزرگتر وی که( پشن ) نام دارد و نام آن صاحب ملک تازه راهنماست))  3

بشارت ظهور در کتاب ((وشن جوک)) :

 آخر دنیا به کسی بر می گردد که خدا را دوست می دارد و از بندگان خاص اوست . و نام او خجسته و فرخنده باشد .خلق را که د ین ها اختراع کرده اند(منظور فرقه های نوظهور) و حق خدا وپیامبر را پایمال کرده اند ، همه را زنده گرداند و بسوزاند و عالم را نو گرداند و هر بدی را سزا دهد . 4

بشارت ظهور درکتاب (( دید))

پس از خرابی دنیا ،پادشاهی در آخر الزمان پیدا شود که پیشوای خلایق باشد و نام او(( منصور )) باشد تمام عالم را بگیرد و به دین خود در آورد و همه کس را از مومن و کافر بشناسد وهر چه ا زخدا بخواهد ،برآید  5

1.ظهور حضرت مهدی (علیه السلام )ازدیدگاه اسلام ومذاهب وملل جهان ،ص273،به نقل ازاوپانیشاد،ترجمه محمد دارشکوه( ازمتن سانسکریت) جلد2ص 637.

2.همان ص283.به نقل ازبشارات العهد ین ، ص246.

3.ادیان ومهدویت ،ص2.

4. بشارات العهد ین،ص272.


/ 10 نظر / 118 بازدید
آشنای غریب

"دقت کنیم چیزی از قلم نیفتد" به روزم و منتظر نظر شما

فرصت تبادل لينک

سلام براي افزايش بازديد و برتري در گوگل با سايت ما تبادل لينک کنيد لينک : http://www.parmisfun.com/link

آشنای غریب

"دقت کنیم چیزی از قلم نیفتد" به روزم و منتظر نظر شما

آرش خسروی

سلام مطالبمگی قشنگی داری. خوندمشون. خدا خیرت بره. حتماً به وبلاگم سر بزن. اللهم عجل لولیک الفرج التماس دعا

باغ رضوان

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

محمود عليزاده

سلام و خسته نباشيد مطلب بسيار زيبا و جالبي بود ! اصلا فكرشو نميكردم كه هندوها و دينهايي كه چندين خدا دارند هم به روز موعود و ظهور امامي براي هدايت مردم اعتقاد داشته باشند. موفق باشيد.يا علي ...

رزمنده

به امید اینکه تمام جهان یک صدا یا مهدی شود عجل لولیک الفرج ممنون از مطلب زیبا و با ارزشتون[گل][گل][گل]

awakelady

وبلاگ زیبایی دارید به امید ظهور