دوستت دارم- کاش به خاطر حضورت گناه نمی کردم- من غائبم آقا شما حاضر هستی

ابو سعید خدرى روایت مى کند کهپیغمبر (ص) فرمود :

یخرج المهدى فى امتىیبعثه الله عیاناً للناس یتنعم الامة و تعیش الماشیة و تخرج الارض نباتها و یعطىالمال صحاحاً .

مهدى میان امت من قیامخواهد کرد و خداوند او را به طور آشکار براى مردم

برانگیزد ، مردم در رفاه ، و چهارپایان در آسایش باشند، و زمین روئیدنیهاى خود را

بیرون دهد و او مال را به طورمساوى میان مردم تقسیم نماید .

/ 0 نظر / 25 بازدید