نور

دل بگفتا نور چشم شیعه آیا خواهد آمد

گفتم اورا صبر کن آن دلبر ما خواهد آمد

گفت خون شد قلب عشاقش ز هجران رخ او

گفتم از بهر شفای قلب وجان ها خواهدآمد 

گفت تا کی شیعه بماند تحمل ظلم وظالم

گفتم آن سیف لاهی عدل والا خواهد آمد

گفت بس جان سوز باشد غیبت آن حجت حق

گفتم ای دل غم مخورآن ماه سیما خواهد آمد                                                    

/ 0 نظر / 18 بازدید